Sponsored!

Sentiya Akarabo

Age 7

Village Gatanga-Ruhuha

Place Rwanda

Gender Female